Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- en GARANTIEVOORWAARDEN

van OVERHUYS Verlichting B V. gevestigd te Zwanenburg, Venenweg 1 (1161 AK) gedeponeerd op 3-9-1997 bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 34091887.


1. Definities

Leverancier : OVERHUYS Verlichting B.V. en/of met haar gelieerde ondernemingen;
Afnemer : Koper/huurder/contractant/opdrachtgever(daaronder begrepen gelieerde onderneming) die met leverancier een overeenkomst (zijn) aan(ge)-gaan of voorbereiden en/of (ter keuze van leverancier) degenen die persoonlijk de opdracht heeft gegeven en/of aan wie de leverantie feitelijk ter beschikking is gesteld;
ALO : afkorting voor de Algemene Leverings- en Garantievoorwaarden van Overhuys Verlichting B.V. zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem en bij leverancier op verzoek verkrijgbaar en ter inzage;
Leverantie(s) : alle door leverancier op grond van een geaccepteerde order te vervaardigen c.q. te leveren/geleverde/vervaardigde goederen en diensten, reparatie- en constructiewerkzaamheden.

2. Geldigheid

 1. De ALO zijn van toepassing op alle opdrachten aan, aanbiedingen, producten en leveranties van c.q. overeenkomsten met leverancier voorzover leverancier daarvan niet schriftelijk is afgeweken.

 2. Het opgeven of bestaan van door afnemer gebezigde voorwaarden brengt geen wijziging in de toepasselijkheid van de ALO. Indien blijkt dat de ALO geheel of gedeeltelijk door voorwaarden van afnemer buiten toepassing blijven, heeft leverancier recht de leverantie op te schorten, te annuleren & danwel de gefactureerde som te vermeerderen met 3 %.

 3. De ALO en overige bepalingen van overeenkomsten met leverancier blijven ook na vervulling of ontbinding van kracht zolang leverancier dit voor de afwikkeling nodig acht.

3. Offertes / Prijzen / Acceptatie van orders

 1. Alle offertes en opgaven van prijzen en leveringstermijnen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

 2. Indien binnen één maand na het sluiten van enige overeenkomst, doch vóór de levering en betaling een wijziging in de prijsbepalende factoren, waaronder koersverschillen, belastingmaatregelen en wetswijzigingen optreedt is leverancier vrij de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 3. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verzend-, voorrijd-, administratie-, reparatie- en andere bijkomende kosten en heffingen waaronder kosten voortvloeiend uit meerwerk, aanvulling of wijziging van de opdracht.

 4. Alle leveranties worden geacht te zijn verricht ofwel ten titel van koop/verkoop ofwel ten titel van werkopdracht e.e.a. ter bepaling van leverancier indien de overeenkomst niets vermeldt.

 5. Indien aan twee of meer afnemers gezamenlijk wordt verkocht is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming ongeacht te wiens name de factuur is gesteld.

4. Levertijd / Levering / Afname / Vracht / Teruglevering / Rembours

 1. De door leverancier bij orderbevestiging opgegeven levertijden gelden bij benade­ring. Bij overschrijding kan afnemer niet annuleren, onverminderd bepaalde in artikel 11 en het recht van afnemer om na de opgegeven leverdatum leverancier schriftelijk in gebreke te stellen op een termijn van minimaal 60 dagen.

 2. Levering geschiedt "af magazijn Zwanenburg". Orders boven de € 500,00 excl. BTW worden - mits niet geweigerd en binnen de vervaltermijn betaald - franco geleverd binnen Noord-Holland.

 3. Leverancier heeft het recht bij leveringen elders en ingeval van overschrijding van de vervalter­mijn van de betreffende factuur steeds de bezorg- en/of ophaalkosten in rekening brengen tegen geldende vrachttarieven.

 4. Afnemer is verplicht, onverminderd uitoefening door leverancier van enig zekerheidsrecht, de leveranties af te nemen. Deze verplichting ontstaat op het moment dat de leveranties aan het opgegeven adres worden aangeboden of bericht van ter beschikking staan is verzonden. Indien afnemer de afname weigert of verhindert of tot uitoefening van enig pand- of retentierecht aanleiding gaf, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer gedurende maximaal 2 maanden. Daarna of eerder - zodra afnemer definitief in gebreke is - heeft leverancier het recht de zaken van de hand te doen en uit de opbrengst 10% behandelingskosten en overige kosten bij voorrang te verhalen in de volgorde als bepaald in artikel 8 lid 4.

 5. Statiegeld emballage is voor rekening van afnemer. Emballage van leveranties dient in goede staat te worden geretourneerd.

 6. Het aannemen der leveranties door afnemer en/of zijn vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief, orderformulier of anders, geldt als bewijs dat de leveranties in goede staat verkeerden bij aflevering.

5. Wijzigingen in de leveranties

 1. Een model, monster of voorbeeld getoond door leverancier geldt steeds bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de leveranties kunnen daarvan afwijken wat betreft uiterlijk, documentatie, merktekens, verpakking en serie- of typenummers en dergelijke, dan wel in verband met wijzigingen welke als gevolg van wettelijke voorschriften of een opvolgend nieuw model onvermijdelijk zijn.

 2. Indien enige leverantie wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is afnemer bevoegd de overeenkomst met betrekking tot die leverantie te ontbinden gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking ontdekte of redelijkerwijs kon ontdekken, doch uiterlijk 1 maand na beschikbaarstelling door leverancier van de leverantie aan afnemer en behoudens het recht van leverancier alsnog binnen 30 dagen de beoogde prestatie te leveren.


6.  Verplichtingen van de klant            
       
 1. De klant zorgt ervoor, dat Overhuys Verlichting BV tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Overhuys Verlichting BV in staat te stellen leveringen en/of werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. 

        2. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.7. Reparatiewerkzaamheden

 1. Reparaties worden uitgevoerd tegen de bij leverancier geldende tarieven. Bij reparatie vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier.

 2. Afnemer zal de gerepareerde zaken tot uiterlijk 2 weken na kennisgeving kunnen afhalen tegen gelijktijdige voldoening van de reparatienota. Bij niet tijdige afhaling heeft leverancier het recht te handelen als bepaald in artikel 4 lid 4.

 3. Zaken met factuurwaarde lager dan € 25,00 per stuk worden niet ter reparatie aanvaard.

8. Tekeningen / Bestekken / Gegevens / Auteurs- en industriële rechten / Uitbesteed werk

 1. Het is afnemer niet toegestaan ten behoeve van publicatie of exploitatie gebruik te maken van enig werk, ontwerp, model, merk, tekening en/of vinding afkomstig van leverancier en/of haar toeleveranciers, behoudens schriftelijke toestemming van leverancier. Industrieel rechten in en matrijzen of masters ten behoeve van zodanige zaken blijven voortdurend en onverkort berusten bij leverancier en/of haar toele­verancier.

 2. Afnemer staat in voor het rechtmatig gebruik, de gegoedheid en uitvoerbaarheid van bestekken, tekeningen, berekeningen en gegevens alsmede de gegoedheid van materialen en werkplaatsen of onderaannemers die op afnemers aanwijzing door leverancier bij de uitvoering van de opdracht van afnemer c.a. worden gebuikt. Het risico van fouten in de uitvoering van werk door zodanige onderaannemers/werkplaatsen berust bij afnemer.

9. Betaling

 1. De door afnemer te betalen vergoeding voor leveranties en bijbehorende werkzaamheden van leverancier geldt tussen partijen als brengschuld.

 2. Betaling dient te geschieden in euro's bij aflevering van de leveranties zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na factuurdatum, ofwel in contanten ten kantore van leverancier ofwel door overschrijving van het verschul­digde bedrag naar ING Bank 276.38.08 of Rabobank 32.46.24.921 ten name van Overhuys Verlichting B.V. te Zwanenburg.

 3. Na het verstrijken van de vervaltermijn is afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand ingaande de factuurdatum.

 4. Betalingen gedaan door afnemer aan leverancier strekken steeds, ongeacht de bestemming die afnemer daaraan geeft, ter afdoening van (in volgorde van priori­teit):

  • vrachtkosten;

  • opslagkosten in verband met artikel 4, lid 4 en 10, lid 8;

  • vervallen rente;

  • gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten;

  • onbetaald gebleven facturen met betrekking tot leveranties die niet meer in de macht van afnemer zijn;

  • facturen met de oudste vervaldatum.

 5. Bij overschrijding van de vervaltermijn komen ten laste van afnemer alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die leverancier ten inning en zekerstelling van het verhaal van zijn vordering, waaronder terughalen van de leve­rantie en conservatoire maatregelen, heeft moeten maken. Voor buitengerechtelijke kosten geldt steeds een bedrag gelijk aan van 15% berekend over de gevorderde hoofdsom plus rente en voorschotten doch minimaal € 250,00. De buitengerechtelijke kosten worden verschuldigd zodra de rechtskundig adviseur van leverancier afnemer terzake van betaling tweemaal heeft aangeschreven en daarop betaling niet is gevolgd.

 6. Orders beneden een factuurbedrag van € 200,00 (excl. BTW) alsmede borgsommen en aanbetalingen op bestellingen, dienen steeds in contanten te worden voldaan.

 7. Betaling wordt eerst geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat leverancier de schriftelijke kennisgeving van de betaling van zijn bank ontvangt.

 8. Zolang leveranties aan afnemer niet zijn betaald zijn alle verplichtingen van leverancier, ook die geen verband houden met de onbetaald gebleven leverantie, jegens afnemer tot nader order opgeschort, zonder dat leverancier deswege schade­plichtig wordt. Met betrekking tot geheel of gedeeltelijk onbetaalde leveranties waarvoor de vervaltermijn op de factuur is verstreken geldt generlei garantie, geen recht van reclame van afnemer en generlei aansprakelijkheid zijdens leverancier.

10. Reclame / Garantie / Annulering / Retour

 1. Reclames dienen binnen 8 dagen respectievelijk -terzake van niet zichtbare gebreken ­binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te geschieden, onder vermelding van de redenen van de klacht en de factuurgegevens. De leveranties waarop de reclame betrekking heeft dienen 8 dagen daarna franco in de oorspronkelijke verpakking te zijn geretourneerd aan en ontvangen door leverancier. Klachten over het gehalte en/of de hoedanigheid van niet meer retourneerbare producten moeten binnen 8 dagen na aflevering en onder toezending van een analyseerbaar monster worden gedeponeerd bij leverancier.

 2. Op alle door leverancier aan afnemer verkochte en geleverde zaken wordt aan afnemer garantie verleend gelijk aan de fabrieksgarantie.
  Op alle door leverancier in opdracht van afnemer vervaardigde zaken staat leveran­cier, behoudens andersluidende schriftelijk overeenkomst en het bepaalde in artikel 8 lid 8, gedurende een half jaar er voor in dat het product voldoet aan de eisen waartoe het is vervaardigd, en drie maanden voor producten waarvan de factuurwaarde per stuk minder is dan € 25,00.

 3. Indien de reclameklacht van afnemer voor leverancier en de fabrikant aanvaardbaar is, heeft afnemer de keus reparatie of nieuw-levering te verlangen, danwel -zulks uitsluitend in geval van tijdige reclame en indien de leveranties ongebruikt en binnen de gestelde termijn in de originele verpakking zijn geretourneerd - annulering van de overeenkomst waarna creditering van hetgeen afnemer inmiddels terzake van de leverantie voldeed, volgt.
  Annulering wegens aanvaardbare klachten is tijdens de garantieperiode, en mits de leverantie werd betaald, op dezelfde voorwaarden eveneens mogelijk, doch in dat geval volgt na retournering creditering van hetgeen werd voldaan onder aftrek van een billijke vergoeding voor het gebruik dat in de garantieperiode heeft plaatsgevonden.

 4. Indien afnemer een artikel retour zendt, dient afnemer in het bezit te zijn van een RMA-nummer (Return Material Authorization). Afnemer kan een RMA-nummer aanvragen door middel van het retourformulier. Hierbij dient duidelijk de reden voor retourzending te worden vermeld.

  • afnemer ontvangt via e-mail een bevestiging van het verzoek;

  • binnen 2 werkdagen na ontvangst, wordt de aanvraag verwerkt en bij aanvaarding wordt afnemer een RMA-nummer toegekend;

  • na ontvangst van de zending van afnemer, stuurt leverancier een ontvangstbevestiging per e-mail;

  • leverancier handelt de retourzending, afhankelijk van de wens van afnemer, binnen 10 werkdagen af.

  Let op

  Retourzendingen altijd met inachtneming van het volgende:

  • Retouren dienen binnen 5 dagen na toekenning van het RMA-nummer verzonden te worden naar onderstaand adres:
   Overhuys Verlichting BV
   Venenweg 1
   1161 AK Zwanenburg

  • Afnemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking. Het RMA-nummer dient duidelijk vermeld te worden op de buitenkant van de zending.

  • Afnemer is verantwoordelijk voor een adequate verzendwijze.

  • Zendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, of niet vooraf zijn aangemeld en niet voorzien zijn van een RMA-nummer, zullen NIET door leverancier worden geaccepteerd.

  Voor een snelle afhandeling verzoekt leverancier afnemer om het retourfomulier zo volledig mogelijk in te vullen en de klachten e.d. zo uitvoerig mogelijk te beschrijven.

 5. De garantie en de rechten van reclame gelden niet indien de schade aan de leverantie het gevolg is van een onjuiste behandeling waaronder met name is te verstaan: overbelasting, misbestemming, onoordeelkundig gebruik, wijziging.

 6. De artikelen bezitten de eigenschappen die zijn overeengekomen. Indien er sprake is van non-conformiteit heeft afnemer recht op herstel of vervanging. Om aanspraak te maken op herstel of vervanging dient het gebrek bij aflevering van het artikel te zijn geconstateerd. Afnemer dient aan te tonen dat het gebrek vanaf de levering aanwezig is geweest.

 7. Klachten geven afnemer geen recht betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten of na te laten, behoudens in het geval de klacht tijdig en aanvaardbaar is geoordeeld door leverancier en de fabrikant.

11. Consumentenaankopen via de online shop

 1. Uitsluitend bij internetaankopen via de online shop van leverancier heeft de particuliere afnemer het recht aan leverancier mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
  De aankoop van elk artikel via de online shop wordt pas definitief na het verstrijken van deze terugzendperiode van 14 dagen.
  Indien de kwaliteit van de teruggezonden artikelen is geschaad door onvoorzichtig of onoordeelkundig gebruik of door de wijze waarop het bij terugzending is aangeboden, behoudt leverancier zich het recht voor om van afnemer een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. Op grond hiervan kan afnemer alle in de online shop van leverancier aangeschafte artikelen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst, deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd, naar leverancier terugsturen bij gebruik van de retourbon mits de goederen volledig zijn en in ongebruikte en onbeschadigde toestand verkeren. Afnemer dient de retourzending vooraf kenbaar te maken bij leverancier.

 2. Terugbetaling van de aankoopprijs na eventuele aftrek voor beschadiging vindt plaats binnen 30 dagen na retourontvangst. Na opgaaf van rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening af afnemer zal leverancier zorgdragen voor terugbetaling.

 3. In afwijking van artikel 10 lid 1 beschikt de afnemer bij aankoop via de online shop niet over het recht om van de aankoop af te zien wanneer artikelen op bestelling van afnemer op maat gemaakt of geïndividualiseerd zijn. Maatwerk valt buiten het herroepingsrecht.

12. Zekerheden: Eigendomsvoorbehoud / Retentierecht / Pandrecht

 1. De leveranties blijven eigendom van leverancier totdat afnemer de navolgende verplichtingen jegens leverancier is nagekomen:

  • voldoening van tegenprestaties met betrekking tot de door leverancier in verband met leveranties verrichte of te verrichten diensten;

  • betaling van de rente en kosten waaronder alle kosten, voor zover betrekking hebben op de onbetaald gebleven leverantie genoemd in art. 8 lid 4.

 2. Leveranties die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Die leveranties mogen in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand gegeven of anderszins worden bewaard of uit het bedrijf of de macht van afnemer geraken zolang afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan. Afnemer dient gegadigden voor beperkte zakelijke rechten of andere rechten op de leveranties op het eigendomsvoorbehoud c.a. van leverancier te wijzen. Achterwege laten van deze informatie bij ondertekening van een akte waarbij enig pandrecht op de leveranties of beperkt zakelijk zekerheidsrecht ten behoeve van derden wordt gevestigd worden aangemerkt als verduistering; op moment van ongeautoriseerde of bezwaring tot zekerheid aan derden krijgt leverancier recht op een risico-opslag van 5% van de factuurwaarde van de zaak.

 3. Leverancier verschaft aan afnemer de eigendom van de leveranties op het moment dat aan de in lid 1 genoemde verplichtingen is voldaan onder het voorbehoud van pandrecht van leverancier tot meerdere zekerheid van de nakoming van overige aanspraken die leverancier jegens afnemer heeft of krijgt. Afnemer zal op eerste verzoek -en naar keuze leverancier- ofwel aan de akte tot vestiging van bezitloos pandrecht op de leveranties medewerken ofwel de leveranties aan leverancier in vuistpand geven. Afnemer machtigt hierbij leverancier om deze handelingen/akten desgewenst namens afnemer te verrichten/tekenen en daartoe de burelen en magazijnen waarvan afnemer zich voor zijn bedrijfsuitoefening en de opslag van de leveranties bedient, te betreden.

 4. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of naar het oordeel van Leverancier- onvoldoende zekerheid biedt voor tijdige en algehele voldoening van zijn verplichtingen, heeft Leverancier recht en volmacht de Leveranties ongeacht of deze zich in de oorspronkelijke of in een nieuw gevormde staat bevinden, bij afnemer of derden die de zaak voor afnemer houden op te halen, zonodig ter plaatse te demonteren en onder zich te nemen, ook in geval van faillissement van afnemer, en te verkopen in welk geval -zonodig- de opbrengst zal worden verantwoord aan de curator. Indien leverancier gebruikt maakt van zijn recht ex artikel 7:39 ev BW is het bepaalde in artikel 9, lid 3 m.m. van toepassing.

 5. Indien afnemer de leveranties heeft opgeslagen in zijn magazijnen tezamen met zaken afkomstig van anderen dan leverancier, geldt identificatie door 2 personeelsleden van leverancier als bewijs dat de geïdentificeerde zaken afkomstig zijn van leverancier.

 6. Afnemer verplicht zich in geval van nog openstaande vorderingen ten behoeve van leverancier:

  • de onder eigendomsvoorbehoud of pandrecht vallende leveranties als een goed huisvader te beheren en te verzekeren en verzekerd te houden tegen calamiteiten, overmachtoorzaken en diefstal. Op eerste verzoek van leverancier zal afnemer de polis ter inzage geven;

  • alle aanspraken van afnemer op verzekeraars met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud/pandrecht of ongedaanmakingsrecht vallende leveranties, op eerste verzoek afstaan aan leverancier op de wijze als bepaald in artikel 3:239 resp. 6:78 BW;

  • de vorderingen die afnemer verkrijgt op zijn rechtsopvolgers op eerste verzoek te verpanden aan leverancier op de wijze als bepaald in artikel 3:239 BW;

  • de leveranties waarop eigendomsvoorbehoud of pandrecht van leverancier rust te merken als "eigendom/pand van leverancier" en gesepareerd te houden van zaken van derden;

  • medewerking te verlenen aan alle maatregelen die leverancier ter bescherming van haar eigendommen en zekerheden verzoekt en welke afnemer niet onredelijk hinderen in een normale bedrijfsuitoefening.;

  • aan leverancier op diens eerste verzoek de juiste naam en adres van rechtsopvolgers, houders en feitelijke verblijfplaatsen van de leveranties te noemen;

  • een en ander op verbeurte van een bedrag van 1% van de nog openstaande vordering voor elke dag dat afnemer nalaat aan het bovenstaande te voldoen.

 7. Uitoefening van eigendomsvoorbehoud, pand- of retentierecht door leverancier impliceert niet de ontbinding van de overeenkomst met afnemer, behoudens ingeval van faillissement. Leveranties die leverancier onder zich heeft ingevolge uitoefening van deze rechten blijven ter beschikking van afnemer totdat het verschuldigde is voldaan. Leverancier krijgt evenwel na 2 maanden het recht de leveranties te verkopen aan derden en zich conform art. 8 lid 8 op de koopsom te verhalen.

13. Risico / Aansprakelijkheid

 1. De leveranties reizen voor risico van afnemer ook bij retourzendingen en francoleveringen.

 2. Leverancier is behoudens het hierna bepaalde, niet aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade danwel bedrijfsschade of gevolgschade veroorzaakt door of vanwege de leveranties aan afnemer of derden als gevolg van te late levering, gebreken in de leveranties, hun toepassing of schade op andere wijze ontstaan in verband met de leveranties of fouten van het personeel van leverancier in de bijbehorende dienstverlening. Afnemer vrijwaart leverancier voor vorderingen van derden die schade pretenderen te hebben geleden in verband met enige Leverantie.

 3. Voor gebreken in geleverde zaken die niet door leverancier zijn vervaardigd zal afnemer zich rechtstreeks wenden tot de fabrikant en geldt de aansprakelijkheidsomvang als neergelegd in de fabrieksgarantie.

 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor letselschade indien en voorzover de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van leverancier en het eigen personeel van leverancier, mits en voorzover de WA-verzekering via leverancier dekking verleend.

 5. Ter zake van leveranties en dienstverlening is de eventuele aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende leveranties/dienstverlening, meerwerk daaronder begrepen.

 6. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor fouten van toeleveranciers of derden aan wie leverancier namens of op advies van afnemer (werk)opdrachten ten behoeve van afnemer in verband met de leveranties heeft verstrekt.

 7. Door leverancier kosteloos, al dan niet als bonus verstrekte zaken, informatie en adviezen zijn steeds van algemene aard en vrijblijvend en kunnen nimmer aansprakelijkheid van leverancier opleveren. Hetzelfde geldt voor leveranties die op het moment van enige schadevoorval nog niet betaald zijn.

 8. Indien afnemer schade meldt zal op eerste verzoek van leverancier afnemer een keuze maken uit een voordracht van leverancier van drie schade-experts. De bevinding van betreffende expert omtrent de hoogte van de schade zal tussen partijen gelden als een tweezijdige expertise. De kosten van de expertise worden door elk der partijen na ontvangst van het rapport voor 50% vooraf aan experts betaald. Indien leverancier volledig in het ongelijk wordt gesteld zal hij de gehele onkosten vergoeden.

14. Overmacht / Annulering / Ontbinding

 1. Indien leverancier of afnemer niet in staat zijn aan één of meer hunner verplichtingen te voldoen ten gevolge van overmacht - daaronder begrepen oorlog, brand, staking, ingrijpende bedrijfsstoornissen, extreme weersgesteldheid of overheidsmaatregelen, gebrek aan energie en/of grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en andere calamiteiten of duurzame verhinderingen die buiten de schuld van leverancier of afnemer zijn ontstaan - is leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en 4 weken daarna geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot schadevergoeding of levering tegen de oorspronkelijke prijs gehouden te zijn.

 2. Leverancier heeft eveneens recht op voormeld beroep op overmacht indien de omstandigheden die de nakoming verhinderen zijn ingetreden nadat de leveringstermijn is verstreken.

 3. Indien leverancier en/of afnemer bij het intreden van de ontbinding reeds gedeeltelijk aan hun verplichtingen hebben voldaan mag leverancier afnemer factureren voor dat gedeelte als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Heeft het reeds geleverde deel voor afnemer geen waarde dan heeft afnemer recht het reeds geleverde, mits dit nog niet is gebruikt, te retourneren in de oorspronkelijke staat en verpakking en wel binnen 8 dagen nadat door leverancier de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden is verklaard.

 4. Ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van afnemer geeft geen recht op teruggave van/of korting op het terzake gefactureerde bedrag met name niet in geval leverancier wegens uitoefening van zijn opschortingsrechten niet (geheel) presteerde.

15. Slotbepaling

 1. Op vergoeding van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten kan leverancier slechts aanspraak maken indien hij bij onherroepelijke uitspraak grotendeels in het gelijk is gesteld.

 2. Alle vorderingen van leverancier op afnemer en met afnemer gelieerde ondernemingen zijn compensabel met schulden van leverancier en met leverancier gelieerde ondernemingen aan afnemer c.s.

 3. In geval door toedoen van afnemer onduidelijkheid is ontstaan bij leverancier over de (rechts)persoon van afnemer zijn jegens leverancier al diegenen die namens afnemer zijn opgetreden hoofdelijk aansprakelijk naast afnemer voor de nakoming van door hen namens afnemer gesloten overeenkomsten ongeacht wie door de leveranties is gebaat.

 4. Aanspraken, rente, kosten en boetes ontstaat voor leverancier onverminderd:

  • verleend uitstel;

  • het recht van leverancier op nakoming van de overeenkomst;

  • recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade;

  • aanwending van rechtsmiddelen.

 5. Op deze ALO en op aanbiedingen van en overeenkomsten met leverancier is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen leverancier en afnemer met betrekking tot leveranties worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem. Afnemer wordt geacht domicilie te hebben gekozen op het laatstelijk aan leverancier schriftelijk opgegeven adres. Leverancier behoudt de vrijheid om afnemer in rechte te betrekken voor de rechter van zijn werkelijke woon- of verblijfplaats. Indien afnemer consument is of indien in afnemers bedrijf maximaal 3 personen werkzaam zijn, heeft afnemer het recht om gedurende 1 maand na daarom door leverancier te zijn verzocht, te kiezen voor beslechting van het geschil op de wijze als door de van toepassing zijnde wetgeving wordt bepaald.

 6. In geval enige bepaling van de ALO jegens afnemer in strijd komt met regels van dwingend recht heeft leverancier het recht deze bepaling te converteren in een niet strijdige bepaling van meest vergelijkbare strekking.

OVERHUYS Verlichting B.V.

R.Bossink, directeur