Voorwaarden bij Montage en / of Programmeren

Onze voorwaarden bij Montage en / of Programmeren

 

1. Planning

 

1.1 Bij aanvang van het project zal een planning worden gemaakt, hierbij zal in overleg met de opdrachtgever een geschikt moment worden gezocht voor de installatie. De monteurs beginnen (tenzij anders is afgesproken) om 8.30 uur en afhankelijk van de werkzaamheden zal de werkdag om 17.00 uur eindigen.

 

1.1.1 Overhuys Verlichting  BV  zal voor meerdaagse installaties kijken naar de meest efficiënte oplossing ten aanzien van reistijden en kosten. indien overnachting in een hotel noodzakelijk is zal Overhuys Verlichting  BV  de opdrachtgever hier van te voren op de hoogte stellen, de kosten die hieruit voortvloeien zullen op nacalculatie aan de opdrachtgever worden doorberekend.

 

1.1.2 lndien het voor medewerkers van Overhuys Verlichting  BV  noodzakelijk is om tijdens het weekend te reizen of aanwezig te zijn op de locatie zullen de kosten die hieruit voortkomen worden doorbelast naar de opdrachtgever.

 

1.2 De opdrachtgever dient aanwezig te zijn bij aanvang van de installatiewerkzaamheden en tevens bij de oplevering om de uitgevoerde werkzaamheden af te tekenen bij de voorman van Overhuys Verlichting BV.

 

1.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de locatie, hieronder vallen alle ruimtes die nodig zijn voor de installatie. lndien hiervoor een sleutel of elektronische sleutel nodig is dient deze beschikbaar gesteld te worden aan het personeel van Overhuys Verlichting  BV op locatie. lndien dit niet mogelijk is dient er iemand aanwezig te zijn die deze locaties kan ontsluiten.

 

1.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het werkbaar maken van de locaties, hieronder valt onder andere het vrij maken van meubilair. Op het moment dat personeel van Overhuys Verlichting  BV bezig is met de installatie is de locatie een bouwplaats en dient deze vrij te zijn van publiek, gasten en personeel van de locatie zelf. Ook moeten voor onze medewerkers genoeg werkruimte beschikbaar zijn.

 

1.4.1 Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de locatie ten behoeve van levering en installatie van de voertuigen van Overhuys Verlichting BV.

 

1.4.2 Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het zorgdragen van een veilige en gezonde werkomgeving voor de monteurs van Overhuys Verlichting BV, hieronder wordt o.a. verstaan dat de werkplek vrij van giftige of schadelijke stoffen dient te zijn. (bijvoorbeeld rookruimtes, afvalverwerkingsruimte e.d.)

 

1.5 lndien meerdere partijen werkzaamheden hebben op de locatie is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een adequate planning te maken en aan te leveren, zodat de monteurs van Overhuys Verlichting  BV onbelemmerd de werkzaamheden kunnen uitvoeren.

 

1.6 lndien de opdrachtgever een wijziging aanvraagt in de planning heeft dit te allen tijde gevolgen voor de opleverdatum van het project. Overhuys Verlichting  BV kan wijzigingen in de planning een week voorafgaande aan de installatie niet toestaan, wij behouden ons het recht deze uren door te belasten als wachturen.

 

1.7 Overhuys Verlichting  BV behoudt zich het recht om de installatie NlET te laten plaatsvinden als bij aanvang of gedurende het traject niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden in lid 1.2 t/m 1.6. De uren zullen in dit geval worden doorbelast als wachturen totdat wordt voldaan aan bovengenoemde punten en Overhuys Verlichting  BV de werkzaamheden kan hervatten.

 

1.8 Overmacht kan een effect hebben op de planning, Overhuys Verlichting BV zal er alles aan doen om de oorspronkelijke planning te handhaven echter kan hier geen garantie op worden gegeven.

 

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat bij installaties in de buitenlucht de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. lndien de projectmanager of de monteur(s) ter plaatse de omstandigheden niet verantwoordelijk vindt / vinden, dan zal in overleg een nieuwe afspraak voor installatie worden gemaakt met de opdrachtgever. Overige omstandigheden die door Overhuys Verlichting  BV redelijkerwijs niet zijn te voorzien vallen ook onder overmacht.

 

1.9 De genoemde levertijden gelden pas op het moment van schriftelijk akkoord door de opdrachtgever. Speciale (op maat gemaakte) producten kunnen NlET na akkoord worden gewijzigd. Garantie op de genoemde levertijd van op maat gemaakte producten wordt niet door Overhuys Verlichting BV afgegeven.

 

2. Verantwoordelijkheden

 

2.1 Overhuys Verlichting BV is niet verantwoordelijk voor de aanleg van 230Vac punten dan wel krachtstroom voorzieningen. Stroompunten dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden voorzien. Overhuys Verlichting  BV zal op aanvraag van de opdrachtgever het benodigde vermogen, aantal en type aansluitingen doorgeven. lndien er geen elektricien aanwezig is kan de opdrachtgever contact opnemen met de accountmanager zodat Overhuys Verlichting  BV hierin kan voorzien.

 

2.2 Overhuys Verlichting  BV is niet verantwoordelijk voor de aanleg van rigging of andere ophangpunten. Indien de opdrachtgever niet over een constructeur beschikt kan contact op worden genomen met de accountmanager zodat Overhuys Verlichting  BV hierin kan voorzien.

 

2.3 lndien er sprake is van werkzaamheden op een hoogwerker/steiger dient deze door de opdrachtgever te worden voorzien. lndien de opdrachtgever niet over de mogelijkheden beschikt om dit te regelen kan contact op worden genomen met de accountmanager zodat Overhuys Verlichting  BV hierin kan voorzien, de hoogwerker/steiger dient te allen tijde een geldige keuring te hebben.

 

3. Opdracht tot meerwerk

 

3.1 Meerwerk in opdracht van de opdrachtgever zal alleen worden uitgevoerd wanneer er een schriftelijke opdracht is verstrekt. Onze monteurs zullen zonder opdracht van Overhuys Verlichting  BV geen meerwerk uitvoeren. Als er door de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden een aanpassing wordt verlangd en daardoor de voortgang van de installatie wordt stilgelegd of vertraagd, worden eventueel gemaakte uren of wachturen in rekening gebracht.

 

4. lnstallatie

 

4.1 lndien bekabeling I montagemateriaal geen opbouw kan zijn is de opdrachtgever verantwoordelijk om zorg te dragen voor het aanleggen dan wel wegwerken hiervan.

 

4.2 Tijdens de werkzaamheden van Overhuys Verlichting  BV wordt het pand I gebied als bouwplaats beschouwd, het betreden hiervan is op eigen risico zowel voor de opdrachtgever als voor derden. De opdrachtgever dient te allen tijde het personeel van Overhuys Verlichting  BV op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van derden op de werkvloer.

 

4.3 Eventuele vergunningen enIof ontheffingen die benodigd zijn ten behoeve van de installatie dienen te worden aangevraagd door de opdrachtgever. Mocht dit niet tijdig geregeld zijn dan zijn eventuele beschikkingen voor de opdrachtgever.

 

5. Facturatie

 

5.1 De onder punt 1.2 tIm 1.7 en punt 3.1 genoemde voorwaarden zullen voor zover mogelijk door de accountmanager vooraf worden gecommuniceerd. Factoren waar Overhuys Verlichting  BV geen invloed op heeft maar die wel noodzakelijk zijn voor de afronding van het project zullen achteraf worden gefactureerd.

 

5.2 lndien de opdrachtgever gebruik wil maken van een of meer van de onder lid 2.1 tIm 2.3 genoemde diensten. Zullen deze worden opgenomen van een meerwerkofferte waar de opdrachtgever akkoord voor dient te geven.

 

5.3 Alle, onder punt 5.1 en 5.2 genoemde voorwaarden welke vooraf gefactureerd zijn dienen betaald te worden voor aanvang van de installatie.

 

5.4 Bij eventuele na-facturatie van bijvoorbeeld uren of kosten van hotel, vlucht, parkeergelden of overige dagvergoedingen, zal dit in de offerte zijn vermeld door Overhuys Verlichting BV. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat deze kosten na oplevering apart worden gefactureerd.

 

6. Garantie

 

6.1 voor de garantie verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden artikel 10 zoals vermeld op onze website. Voor de volledigheid dient men hierbij te denken aan onder andere installaties op, om en nabij water, zoute of andere corrosieve stoffen en zand en andere stoffen welke slijtage in de hand werken. Daarnaast dient men te denken aan installaties waarbij contact en I of interactie plaats vind tussen mensen en machines.

 

6.2 Op alle verkopen en installatie zijn de algemene voorwaarden van Overhuys Verlichting  BV van toepassing, bij opdracht door de opdrachtgever gaan zij akkoord met de algemene & installatie voorwaarden van Overhuys Verlichting BV.